Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο
Πιστοποίηση

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ Β’ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 Δυνάμει του άρθρου 27 παρ.1 του ν.4763/2020 υπάρχει η δυνατότητα έναρξης πρακτικής άσκησης μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου κατάρτισης εφόσον προβλέπεται στους οδηγούς ειδικοτήτων
Επειδή δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης και φοίτησης σε οποιοδήποτε εξάμηνο κατάρτισης καταρτιζόμενος που στις 30-6 θα ολοκληρώσει το Β’ εξάμηνο μπορεί από 1-7 να κάνει έναρξη πρακτικής άσκησης .
Καταρτιζόμενος που θέλει να συνεχίσει τον Οκτώβριο στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης  θα πρέπει να διακόψει την πρακτική άσκηση στις 30-09.

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος "Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ" με κωδικό ΟΠΣ 5131399, του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
η υποβολή των απογραφικών δελτίων εισόδου για πρακτικά ασκούμενους που έχουν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση από 01/09/2021, εχει προθεσμία  έως και τις 05/04/2022.

 

 

Πρακτική άσκηση σπουδαστών   ΦΕΚ 3938/26-8-2021

 

 

01-10-2021

Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την Πρακτική Άσκηση των ΙΕΚ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται

στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του

ατυχήματος.

«Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θεσμοθετημένης από

το πρόγραμμα σπουδών τους πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές Δημοσίων

και Ιδιωτικών ΙΕΚ (αλλά και φοιτητές ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) δεν καλύπτονται για

παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα (μετά από δήλωση του

καταρτιζόμενου), υπάγονται και για τον κίνδυνο αυτόν στην ασφάλιση του

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ.

15 του Ν.3232/04 (εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 44/04).»

 

Οι καταρτιζόμενοι που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι για παροχές ασθένειας σε είδος,  από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, θα το δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές κλάδου ασθενείας σε είδος καταβάλλονται από τον εργοδότη επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 6,45 %, επίσης υπολογιζόμενου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης.

 

 

10/9/2021

Σε συνέχεια της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Κ5/97484 Κ.Υ.Α.
 (ΦΕΚ Β’ 3938/2021)

 

Ο καταρτιζόμενος Ι.Ε.Κ., προκειμένου να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη, η οποία θεωρείται από το Ι.Ε.Κ. φοίτησης, και στην οποία αναγράφονται:


α) Τα στοιχεία της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.
β) Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης/εκμετάλλευσης.
γ) Τα στοιχεία του καταρτιζόμενου - πρακτικά ασκούμενου.
δ) Η ειδικότητα στην οποία πραγματοποιεί ο καταρτιζόμενος ΙΕΚ τη πρακτική άσκηση.
ε) Η έναρξη και λήξη της πρακτικής άσκησης καθώς και το ημερήσιο ωράριο αυτής.
στ) Το ύψος της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης που θα λαμβάνει ο πρακτικά ασκούμενος από το πρόγραμμα επιδότησης.


Η ειδική σύμβαση της πρακτικής άσκησης συντάσσεται σε τρία αντίτυπα  και λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το Ι.Ε.Κ. φοίτησης.

 

 πρότυπο έγγραφο της αναφερόμενης σύμβασης

 

 

 

 

 

 

17/5/2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΠΑ

 

παρακαλούμε για όποια πληροφορία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση να ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους:

Α. κ. Θανασιά Χρήστο, Διοικητικό υπάλληλο ΔΙΕΚ Ιωαννίνων, υπεύθυνο ΠΑ και

Β. κ. Μποζιάρη Βασίλη, Υδντή ΔΙΕΚ Ιωαννίνων, Υπεύθυνο Γραφείου Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης.

είτε τηλεφωνικά στο 2651041319 είτε

με email στο grammateia@1iek-ioann.ioa.sch.gr.

....................................

07/6/2021

Διευκρινίσεις Πρακτικής Άσκησης

 

 

 

 

09/11/2020

Υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 4899)

 

Εγκύκλιος για την λειτουργία των Ι.Ε.Κ.  για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020

Για τα Ι.Ε.Κ.  αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

1) Τηλε-εκπαίδευση (χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

2) Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία  
    
συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης

περισσότερα ...

 

Όσον αφορά την υποχρέωση των φορέων σχετικά με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο οποίο καταχωρούν τους πρακτικά ασκούμενους, δεν απαιτείται ουδεμία ενέργεια ή αλλαγή, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τις θέσεις που έχουν διατεθεί μετά τη λήξη της αναστολής. Η μόνη τροποποίηση που θα απαιτηθεί εκ μέρους των φορέων εργοδοτών είναι η ορθή επανάληψή της, με αλλαγή της ημερομηνίας λήξης, λίγο πριν τη λήξη της, σύμφωνα με νέο προγραμματισμό μετά την άρση της αναστολής.

Τυχόν δήλωση διακοπής πρακτικής άσκησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ συνεπάγεται την έναρξη της πρακτικής άσκηση εκ του μηδενός, μετά τη λήξη της αναστολής.     

 

 

 


 

Ανακοίνωση 18-8-2020

Οι καταρτιζόμενοι των οποίων η εποπτεία της Πρακτικής γίνεται από το Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων υποχρεούνται να προσέρχονται τις πέντε πρώτες ημέρες κάθε μήνα στη Γραμματεία μαζί με το Βιβλίο Πρακτικής για έλεγχο.

...................................................

Ανακοίνωση 22-5-2020

Oδηγίες περί επαναλειτουργίας πρακτικής άσκησης για τα  ΙΕΚ
(δημόσια και ιδιωτικά) αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ

.........................................

Αλλαγή στις Υποχρεώσεις Εργοδοτών για την Πρακτική Άσκηση

 καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.  (07-11-2019)

Ενημερωτικό  

Φ.Ε.Κ. 3520/2019

.........................................................

Έγγραφα σχετικά με Πρακτική Άσκηση και κάρτα ανεργίας:

Άρθρο 57 Νόμος 4430

Εγκύκλιος ΟΑΕΔ

Οδηγίες προς ΙΕΚ

 

 

Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιείται

μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων.

Οι καταρτιζόμενοι του Β' Εξαμήνου μπορούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση στις 01/07/2021

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν παρέλευσης  της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη Μαθητεία ΔΙΕΚ και έκδοσης των αποτελεσμάτων επιλογής, αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης www.gsae.edu.gr

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για Μαθητεία ΔΙΕΚ.

 

 

 

Σε όσους  καταρτιζόμενους εμφανίζονται χρηματικά ποσά λόγω Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. ή στο Λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την βεβαίωση απαλλαγής.

 

 

 

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης


 Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνεται κάθε πρώτη (1η) και δεκαπέντε (15η) έκαστου μήνα. Απαραίτητα έντυπα για την έναρξη είναι η αίτηση έναρξης προς το ΙΕΚ φοίτησης και η Βεβαίωση Εργοδότη που δηλώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για Πρακτική Άσκηση, καθώς και τα Στοιχεία Εργοδότη

 

Την εγκύκλιο που καθορίζει τα της Πρακτικής Άσκησης καταρτιζομένων ΙΕΚ μπορείτε να την βρείτε εδώ

 

 

 

 

 

 
 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ