Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο
Πιστοποίηση
 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

07-10-2021

 

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων 2021Β

(Στην άνω σελίδα της Γενικής Γραμματείας υπάρχουν επισυναπτόμενα τα αρχεία σχετικά με την Απόφαση έγκρισης λειτουργίας Τμημάτων Α' εξαμήνου, καθώς και τους Πίνακες Τμημάτων Α' και Γ' εξαμήνου.)

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δήλωση μαθημάτων ανά Δ.ΙΕΚ και Ειδικότητα για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία και η οποία θα αφορά σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης 2021Β.
Η δήλωση των μαθημάτων θα γίνεται στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (
mitrooiek.minedu.gov.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες δήλωσης μαθημάτων, από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 έως την Κυριακή 10  Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:00.

.........................

Σύντομα θα αναρτηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2021Β στο οποίο θα αναγράφονται οι ώρες και οι ημέρες που θα γίνουν τα μαθήματα. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα είναι οριστικό και δεν επιδέχεται αλλαγές.

..................................

 

Τροποποίηση Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.

................................................

Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

 

 

 

 

Επείγον,   Τετάρτη 27-01-2021

 

Παρακαλείσθε οι εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Ιωαννίνων να αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή στο email της γραμματείας:
 
grammateia@1iek-ioann.ioa.sch.gr * μέχρι την Τρίτη 02/02/2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά καθώς και τις Υ/Δ (ανυπόγραφες) κατά περίπτωση ώστε να προσχωρήσουμε σε διαδικασία συμβασιοποίησης.

 (Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις θα τις υπογράψετε κατά το χρόνο που θα προσέλθετε στη Γραμματεία για την υπογραφή της σύμβασης) 

 

 

 

1) Ταυτότητα

2) Αντίγραφο αποδεικτικού Α.Μ.Α

3) Αντίγραφο αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α

4) Εκτύπωση ΑΦΜ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ από το TAXIS NET

5) Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού όπου ο εκπαιδευτής εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος (κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας).

7) Άδεια άσκησης Ιδιωτικού έργου (Μόνο για τους Δημοσίους υπαλλήλους και μόνο για όσους δεν την προσκόμισαν ακόμη).

8) Αντίγραφο ΚΑΔ 85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης (Μόνο για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και μόνο για όσους δεν την προσκόμισαν ακόμη).

 9) Υ/Δ Ατομικών Στοιχείων Εκπαιδευτή
( θα πρέπει να δηλώνετε το καθεστώς απασχόλησής σας (άνεργοι/συνταξιούχοι/μερικής απασχόλησης ιδιωτικού τομέα ή πλήρους απασχόλησης ιδιωτικού τομέα/Δημόσιοι Υπάλληλοι) που είχατε κατά την έναρξη του εξαμήνου).

10) Υ/Δ Δημοσίου Υπαλλήλου.

11) Υ/Δ Ανέργων/Μερικώς απασχολούμενων.

12) Υ/Δ Για όσους έχουν πλήρη απασχόληση.

13) Υ/Δ για Ελευθέρους Επαγγελματίες που εμπίπτουν στο άρθρο 39

ή

 Υ/Δ για Ελευθέρους Επαγγελματίες που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 39.

 

* Οι εκπαιδευτές των τμημάτων της Ι.Μ. Βελλάς παρακαλείστε να αποστέλλετε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στο email:  iekioaninon@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Αίτηση Υποψηφίου Καταρτιζόμενου ΙΕΚ

1. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, γίνεται στο σύνδεσμο

 https://diek.it.minedu.gov.gr.

2. Παρακαλούμε εκτυπώστε και μελετήσετε προσεκτικά τις αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, τα κριτήρια μοριοδότησης.

3. Μπορείτε να εισάγετε ή να τροποποιήσετε την αίτησή σας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας. Το σύστημα διατηρεί μόνο τα στοιχεία της τελευταίας τροποποίησης της αίτησης.

4. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας σωστά, όπως αναγράφονται στην ταυτότητά σας ή σε επίσημα έγγραφα.

5. Μη δηλώνετε στοιχεία που δεν είναι ακριβή. Η αίτησή σας έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης. Μη δηλώνετε προσόντα που μοριοδοτούνται (π.χ. εργασιακή εμπειρία), αν δεν έχετε το αντίστοιχο δικαιολογητικό (π.χ. για την εργασιακή εμπειρία χρειάζονται τα αντίστοιχα ένσημα στην ειδικότητα που δηλώνουμε προτίμηση).

6. Εκτυπώστε και φυλάξτε την ηλεκτρονική σας αίτηση, όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

7. Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων από το Υπουργείο, θα πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως στο ΔΙΕΚ για να γίνει η οριστικοποίηση της εγγραφής σας.

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤO ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ.

Καλούνται οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα:

mitrooiek.minedu.gov.gr

στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ́ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393)  Υπουργική Απόφαση και στην παρούσα πρόσκληση.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο ορίζεται: από 31  Αυγούστου 2020  και ώρα 10:00  έως και 09  Σεπτεμβρίου 2020  και ώρα 10:00  ...

 περισσότερα

 

 

 

 

 Οδηγίες σχετικά με τα ΤΠΥ

Για το τρέχον εξάμηνο 2014Β θα εκδώσετε δύο τιμολόγια:

το πρώτο από 01/10/2014 (δηλαδή απο την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης) έως και 31/6122014 και θα εκδοθεί στις 31/622014

το δεύτερο από 01/01/2015 έως και 13/02/2015 και θα εκδοθεί  μετά τη λήξη της σύμβασης

 

 

Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδετε ξεχωριστό ΤΠΥ.

Αν διδάσκετε στο ίδιο τμήμα περισσότερα του ενός μαθήματα θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος

Παράδειγμα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΝΠΙΔ                                                     ΔΟΥ: ΙΓ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 7 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ   Α.Φ.Μ: 090044306

Αιτιολογια:

ΑΞΙΑ

Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»

 

1.      1)    Στο μάθημα «Μαθημα1» από 04/10/2021 έως 31/12/2021
10 ώρες χ 15,00 € = 150,00 € Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  30,00 €
Πληρωτέο ποσό 120,00 €

 

150,00 €

2.       2)  Στο μάθημα «Μαθημα2» από 04/10/2021 έως 31/12/2021
20 ώρες χ 15,00 € = 300,00 € Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  60,00 €
Πληρωτέο ποσό 240,00 €
......................................................................

ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΩ (ή ΕΜΠΙΠΤΩ) στο άρθρο 39  του Ν. 4387/2016

300,00 €

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

450,00€

Αν η σύμβαση σας ξεπερνά το ποσό των 300,00 € (δηλαδή αθροιστικά και τα δύο τιμολόγια) θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%.

Αν η σύμβαση σας δεν ξεπερνά τα 300,00€ δε θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%

 

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ είναι:

 85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Ως έναρξη ΑΠΥ να βάλετε 01-10-2014 (έναρξη σύμβασης)

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 – Υπηρεσίες καθηγητή

δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

Ως αντιμισθία θα ισχύσουν οι νέες αντιμισθίες

(κάντε κλικ στον άνω δεσμό)

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20)

ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα

οκτώ (18) ευρώ.

δ) Πτυχιούχοι

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα πέντε (15) ευρώ.

ε) Μη πτυχιούχοι , δώδεκα (12) ευρώ.

 

Οι εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. :να δηλώσουν στο ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και να προσκομίσουν το απογραφικό του ΙΚΑ ή κάποιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ

Επίσης να δηλώσουν αν είναι παλιοί (έως και 31-12-1992) ή νέοι ασφαλισμένοι (από 1-1-1993)

 

 


 Προγραμματισμός Ύλης για κάθε μάθημα που διδάσκουν και
Υπεύθυνη Δήλωση για τις σημειώσεις που θα χρησιμοποιήσουν

Στο κάτω αρχείο θα βρείτε (σε δυο διαφορετικά φύλλα) υποδείγματα για τα δύο παραπάνω

Υπόδειγμα Προγραμματισμού Ύλης & Υπ. Δήλωσης σημειώσεων

........................................

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ είναι:

 85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 – Υπηρεσίες καθηγητή

δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

.....................................

Αν είναι δημόσιοι υπαλληλοι:

Να ζητήσουν Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου – Εργασίας από την Υπηρεσία τους

 

 

 .........................................

Προσοντολόγιο εκπαιδευτών

Κωδικοί εκπαιδευτικών κλάδων

Τα πτυχία και σε ποιες ειδικότητες οδηγούν

Αντιστοιχίες παλαιών & νέων ειδικοτήτων

 

 

 
 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ