Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο
Πιστοποίηση
 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

 

Συμπληρώστε την:


 Υπεύθυνη δήλωση ατομικών στοιχείων εκπαιδευτή 2017Β

και ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε και κάποια από τις κάτωθι Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση Πλήρως Απασχολούμενων στον Ιδιωτικό Τομέα

Υπεύθυνη Δήλωση Μη Πλήρως Απασχολούμενων

Υπεύθυνη Δήλωση Δημόσιος Υπάλληλος

Επιπλέον οι Δημόσιοι Υπάλληλοι να προσκομίσουν βεβαίωση άδειας εργασίας από την Υπηρεσία τους.

 

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες μια από τις παρακάτω Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση ότι εντάσσονται  στη παρ.9  του άρθρου 39

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ΔΕΝ εντάσσονται  στη παρ.9  του άρθρου 39

 Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή)

 

 Νόμος 4387/2016 Άρθρο 38 & 39

 Όσοι Εκπαιδευτικοί στη διάρκεια του εξαμήνου αλλάζουν τρόπο ασφάλισης (π.χ από άνεργος πλήρως απασχολούμενος κλπ) να δηλώνουν άμεσα στην Γραμματεία την αλλαγή

Παρακαλούνται οι νέοι εκπαιδευτές του ΙΕΚ Ιωαννίνων (και όσοι έχουν αλλαγές στα κάτωθι)  να φέρουν άμεσα στη Γραμματεία:

1) φωτοτυπία λογαριασμού στην (Εθνική κατά προτίμηση) Τράπεζα (να είναι πρώτοι δικαιούχοι)

2) αποδεικτικό ΙΚΑ στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜ ΙΚΑ και να αναγράφεται αν

είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι

 (προαιρετικά για τους εκπαιδευτές  που εκδίδουν ΑΠΥ)

3) αποδεικτικό στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

4) φωτοτυπία ταυτότητας

5) τη ΔΟΥ στην οποία ανήκουν (και Α.Φ.Μ)

6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

7) να δηλώσουν διεύθυνση κατοικίας, κινητό και σταθερό τηλέφωνο

 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευτές που κόβουν Α.Π.Υ. να κρατήσουν ένα ή περισσότερα τιμολόγια (κάθε τμήμα που διδάσκουν χρειάζεται ξεχωριστό τιμολόγιο) με ημερομηνία 31-12-2017

 

Προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην

 πληρωμή :

 

Παρακαλούνται οι νέοι εκπαιδευτές του ΙΕΚ Ιωαννίνων (και όσοι έχουν αλλαγές στα κάτωθι)  να φέρουν άμεσα στη Γραμματεία:

1) φωτοτυπία λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα (να είναι πρώτοι δικαιούχοι)

2) αποδεικτικό ΙΚΑ στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜ ΙΚΑ και να αναγράφεται αν είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (προαιρετικά για τους εκπαιδευτές  που εκδίδουν ΑΠΥ)

3) αποδεικτικό στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ

4) φωτοτυπία ταυτότητας

5) τη ΔΟΥ στην οποία ανήκουν (και ΑΦ.Μ)

6) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

7) να δηλώσουν διεύθυνση κατοικίας, κινητό και σταθερό τηλέφωνο

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οδηγίες σχετικά με τα ΤΠΥ

Για το τρέχον εξάμηνο 2014Β θα εκδώσετε δύο τιμολόγια:

το πρώτο από 01/10/2014 (δηλαδή απο την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης) έως και 31/6122014 και θα εκδοθεί στις 31/622014

το δεύτερο από 01/01/2015 έως και 13/02/2015 και θα εκδοθεί  μετά τη λήξη της σύμβασης

 

 

Για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδετε ξεχωριστό ΤΠΥ.

Αν διδάσκετε στο ίδιο τμήμα περισσότερα του ενός μαθήματα θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος

Παράδειγμα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΝΠΙΔ                                                     ΔΟΥ: ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΝΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 7 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ   Α.Φ.Μ: 090044306

Αιτιολογια:

ΑΞΙΑ

Υπηρεσίες καθηγητή στην ειδικότητα « Βοηθός φαρμακείου»

 

1.      1)    Στο μάθημα «Μαθημα1» από 01/10/2014 έως 31/12/2014
10 ώρες χ 15,00 € = 150,00 € Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  30,00 €
Πληρωτέο ποσό 120,00 €

 

150,00 €

2.       2)  Στο μάθημα «Μαθημα2» από 01/10/2014 έως 31/12/2014
20 ώρες χ 15,00 € = 300,00 € Παρακρατήθηκε φόρος 20% ,  60,00 €
Πληρωτέο ποσό 240,00 €

 

300,00 €

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

450,00€

Αν η σύμβαση σας ξεπερνά το ποσό των 300,00 € (δηλαδή αθροιστικά και τα δύο τιμολόγια) θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%.

Αν η σύμβαση σας δεν ξεπερνά τα 300,00€ δε θα αναφέρετε παρακράτηση φόρου 20%

 

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ είναι:

 85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Ως έναρξη ΑΠΥ να βάλετε 01-10-2014 (έναρξη σύμβασης)

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 – Υπηρεσίες καθηγητή

δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

Ως αντιμισθία θα ισχύσουν οι νέες αντιμισθίες

(κάντε κλικ στον άνω δεσμό)

Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, είκοσι (20)

ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, δέκα

οκτώ (18) ευρώ.

δ) Πτυχιούχοι

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δέκα πέντε (15) ευρώ.

ε) Μη πτυχιούχοι , δώδεκα (12) ευρώ.

 

ΕΠΕΙΓΟΝ

Οι εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ. :


(εκτός των εκπαιδευτών με ΑΠΥ για τους οποίους είναι προαιρετικό)


να δηλώσουν στο ΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ και να προσκομίσουν το απογραφικό του ΙΚΑ ή κάποιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ

Επίσης να δηλώσουν αν είναι παλιοί (έως και 31-12-1992) ή νέοι ασφαλισμένοι (από 1-1-1993)

 

 

 

 

 


 Προγραμματισμός Ύλης για κάθε μάθημα που διδάσκουν και
Υπεύθυνη Δήλωση για τις σημειώσεις που θα χρησιμοποιήσουν

Στο κάτω αρχείο θα βρείτε (σε δυο διαφορετικά φύλλα) υποδείγματα για τα δύο παραπάνω

Υπόδειγμα Προγραμματισμού Ύλης & Υπ. Δήλωσης σημειώσεων

 

Προσοχή, τα έντυπα άλλαξαν στις 08-5-2014

Διαβάστε προσεκτικά τις κάτω οδηγίες:

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση

απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων

Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια

 

Γενικές οδηγίες προς τους εκπαιδευτές ΙΕΚ

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ είναι:

 85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 – Υπηρεσίες καθηγητή

δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

 Όσοι δεν έχουν φέρει την επέκταση να την φέρουν

 

Αν είναι δημόσιοι υπαλληλοι:

Να ζητήσουν Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου – Εργασίας από την Υπηρεσία τους

 

 

Αν δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι και πληρώνονται με ΑΕΔ:

2) να προσκομίσουν αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος  για την οικονομική χρήση 2014 (και για την οικονομική χρήση του 2015 να προσκομίσουν αντίγραφο  στο μέλλον.)

 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (27-11-2014B)

Συμπληρώστε την:
 Υπεύθυνη δήλωση ατομικών στοιχείων εκπαιδευτή 2014Β

και ανάλογα με την κατηγορία που ανήκετε και κάποια από τις κάτωθι Υπεύθυνες Δηλώσεις

Υπεύθυνη Δήλωση ΑΕΔ

Υπεύθυνη Δήλωση Δημόσιος Υπάλληλος

Υπεύθυνη Δήλωση ΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπώστε την αίτηση σας εδώ

Διαβάστε τις οδηγίες στο οδηγοί σπουδών

Οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση

Προσοντολόγιο εκπαιδευτών

Σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Εκ/των Ενηλίκων

Πληροφορίες για την προϋπηρεσία

Κωδικοί εκπαιδευτικών κλάδων

Τα πτυχία και σε ποιες ειδικότητες οδηγούν

Αντιστοιχίες παλαιών & νέων ειδικοτήτων

Αξιολογικός πίνακας Εκπαιδευτών για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2013

 

 
 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ