Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο

 

 

I.E.K. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε και εδώ:    http://blogs.sch.gr/1iekioan

Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

Το ωράριο λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. είναι  από 11:00 έως 20:00

Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι από 12:00 έως 17:00

κατ' εξαίρεση

Το ωράριο λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. τις ημέρες του Πάσχα (στις 14/4, 15/4, 16/4, 23/4, 24/4 και  25/4)  είναι  από 12:00 έως 20:00

Προσωρινό ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Πάσχα

Προς καταρτιζόμενους

παρακαλώ να συμπληρώσετε το

ερωτηματολόγιο

έως την Παρασκευή 11/4/2014

 

Για τη  περίοδο του Πάσχα σας γνωρίζουμε ότι τα ΔΙΕΚ  θα παραμείνουν κλειστά από
 Μ. Πέμπτη  17-4-2014 έως και Τρίτη 22-4-2014.

 

Το εαρινό εξάμηνο 2014Α ξεκίνησε την Πέμπτη στις 27-2-2014

Οριστικό ωρολόγιο πρόγραμμα 2014Α

 

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στο εαρινό εξάμηνο 2014 Α:

α) Να καταθέτουν στη Γραμματεία πριν από κάθε μάθημα Σχέδιο μαθήματος

β) να καταθέσουν έως τις 12-3-2014:
1) τον Προγραμματισμό Ύλης για κάθε μάθημα που διδάσκουν και
2)την υπεύθυνη Δήλωση για τις σημειώσεις που θα χρησιμοποιήσουν

Στο κάτω αρχείο θα βρείτε (σε δυο διαφορετικά φύλλα) υποδείγματα για τα δύο παραπάνω

Υπόδειγμα Προγραμματισμού Ύλης & Υπ. Δήλωσης σημειώσεων

 

3) Να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται η ιδιότητα τους (μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος, Εκπαιδευτικός, Ελεύθερος επαγγελματίας πλήρους απασχόλησης κλπ,) ο φορέας απασχόλησης τους -αν είναι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και ο αριθμός των ωρών στους φορείς που διδάσκουν.

 

Διαβάστε προσεκτικά τις κάτω οδηγίες

Γενικές οδηγίες προς τους εκπαιδευτές ΙΕΚ

Όλοι οι εκπαιδευτές να συμπληρώσουν την

ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

και επιπλέον (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν):

 

Αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή υποχρεούνται σε έκδοση ΑΠΥ:

Ως έναρξη ΑΠΥ να βάλετε 27-02-2014 (έναρξη εξαμήνου)

Ο κωδικός για επέκτασης δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ είναι:

 85411000- Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπ/σης

Αν έχετε ήδη κωδικό το 85.59.19.07 – Υπηρεσίες καθηγητή

δεν χρειάζεται να κάνετε επέκταση στον πάνω κωδικό (προσοχή ο κωδικός που έχετε να μην αναφέρεται σε υπηρεσίες καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κλπ γιατί τότε δεν σας καλύπτει)

1) Όσοι δεν έχουν φέρει την επέκταση να την φέρουν

 

Αν είναι δημόσιοι υπαλληλοι:

1) Να ζητήσουν Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου – Εργασίας από την Υπηρεσία τους

2) Να υποβάλουν την εξής Υπεύθυνη Δήλωση  του Ν. 1599/86 α)για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ)ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4,5),Ν.2303/95,Ν.2470/97,Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα  επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα.

 

 

Αν δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι και πληρώνονται με ΑΕΔ:

1) να συμπληρώσουν την συγκεκριμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και

2) να προσκομίσουν αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος  για την οικονομική χρήση 2013 (και για την οικονομική χρήση του 2014 να προσκομίσουν αντίγραφο  στο μέλλον.)

 

 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ για όσους γεννήθηκαν το 1996

 

 

Τα αρχεία των εκπαιδευτών μεταφέρθηκαν στη σελίδα:

 Εκπαιδευτές -> Νέα -Ανακοινώσεις

 

..........................................................................

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

 
   
   
Παραλαβή διπλωμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης περιόδων 2007Α - 2009Α

     

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 
           Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ