Καταρτιζόμενοι
Εκπαιδευτές
Τρέχον Εξάμηνο

 

 

 

Δ.I.E.K. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δείτε και εδώ:    http://blogs.sch.gr/1iekioan

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ι.Ε.Κ.

Ωράριο Λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ.

 

 

Το ωράριο λειτουργίας  του Δ.Ι.Ε.Κ.   είναι

από 10:30 π.μ. έως 20:00  μ.μ.

 

Οι ώρες εξυπηρέτησης
κοινού
είναι από 13:00 έως 17:00

 

 

 

Οι Εξετάσεις Προόδου 2017Α θα διεξαχθούν από 02/5/2017 έως και 12/5/2017

Δεν πρόκειται να διεξαχθούν Εξετάσεις μετά τις 12/5/2017

Πριν και μετά την ώρα διεξαγωγής των Εξετάσεων προόδου τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά.

Πρόγραμμα Εξετάσεων Προόδου 2017Α

Έντυπο Θεμάτων

Οδηγίες προς Εκπαιδευτές

Οδηγίες προς καταρτιζόμενους

 

Οδηγίες προς Εκπαιδευτές

ΤΠΥ

Από 01/01/2017 όσοι εκδίδουν ΤΠY οφείλουν να αναγράφουν στο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγ.9 του άρθρου 39 του Ν4387/2016.

Επιπλέον  να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση  επικυρωμένη από δημόσια αρχή  αν πληρούν  (Υπεύθυνη Δήλωση αν πληρούν τις προϋποθέσεις) ή όχι (Υπεύθυνη Δήλωση αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ) τις προϋποθέσεις ασφάλισης της παραγ.9 του άρθρου 39 του Ν4387/2016.

Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγ.9 του άρθρου 39 του Ν4387/2016 θα ασφαλιστούν από το Ι.Ν Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ από 01/01/2017  με    αναλυτική περιοδική δήλωση και κατ’ επέκταση με εισφορές του ΙΚΑ .

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι αρχικά υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39, πληρούντες τις νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά στη συνέχεια τις απώλεσαν (επειδή, για παράδειγμα, παρείχαν υπηρεσίες σε περισσότερους αντισυμβαλλομένους είτε επειδή δεν είχαν κανέναν αντισυμβαλλόμενο), για το διάστημα που ακολουθεί την έκπτωση από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου, καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτοί.

Έτσι, εάν στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους παρασχεθεί υπηρεσία και σε τρίτο αντισυμβαλλόμενο, ο ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο στον ΕΦΚΑ, με σχετική αίτηση-δήλωση, ώστε να επέλθει η σχετική μεταβολή στο μητρώο και να ενημερωθεί το Ι.Ν Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ με υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από δημόσια αρχή  προκειμένου να απαλλαγεί  από την ανωτέρω υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ .

 

ΑΕΔ

Για την περίοδο από 01/10/2016 έως 31/12/2016 όσοι εκπαιδευτές είναι ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση σε άλλο εργοδότη (25 ημέρες ασφάλισης ΙΚΑ) πρέπει να προσκομίσουν Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης (καρτέλα ενσήμων ) του ΙΚΑ για να πληρωθούν με ΑΕΔ .

Από 01/01/2017 όσοι έχουν επιλέξει να πληρωθούν με ΑΕΔ θα πρέπει να  γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4387/2016 από 01/01/2017 υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφορές .

Αναμένεται εγκύκλιος η οποία θα καθορίζει τα ποσοστά καθώς και τις πιθανές εξαιρέσεις για τις κάτωθι κατηγορίες :

  •  Συνταξιούχοι

  • Δημόσιοι Υπάλληλοι

  • Ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση σε άλλο εργοδότη (25 ημέρες ασφάλισης ΙΚΑ)

 

 

 

 

 

Δείτε στο παρακάτω αρχείο τις αναθέσεις των μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα 2017A

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 2017A

Οι εκπαιδευτές που θέλουν να προγραμματίσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις να συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο ημέρες πριν το έντυπο επίσκεψης (στη γραμματεία του ΔΙΕΚ) και με το πέρας να συντάσσουν συνοπτική έκθεση επίσκεψης.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 2016Β

Συμπληρώστε την


 Υπεύθυνη δήλωση ατομικών στοιχείων εκπαιδευτή 2016B

και τα Απαραίτητα

δικαιολογητικά σύμφωνα με την κατηγορία εκπαιδευτή
 

 

 

 Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών
 


Αφορά Δημοσίους Υπαλλήλους και κατά κύριο επάγγελμα ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω μισθωτής εργασίας (με πλήρη ασφάλιση 25 Η.Ε), ανεξάρτητα εάν είναι «παλαιοί» ή «νέοι» ασφαλισμένοι, οι οποίοι απασχολούνται παράλληλα ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές για δεύτερη εργασία.

Έντυπα:

1.                   Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίου Υπαλλήλου

2.        Υπεύθυνη Δήλωση για Ιδιώτες Πλήρως Ασφαλισμένους 

3.                  Υπεύθυνη δήλωση πλήρως ασφαλισμένων  που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους και υπάλληλους αορίστου χρόνου ασφαλισμένους στο ΙΚΑ που απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ ή Ν.Π.Δ.Δ.

4.                  Βεβαίωση εργοδότη ότι είναι πλήρως ασφαλισμένος (σε αυτές τις       περιπτώσεις οι εκπαιδευτές κατά την λήξη του εξαμήνου πρέπει να  προσκομίσουν επιπλέον βεβαίωση ενσήμων του ΙΚΑ για το διάστημα  που  εργάστηκαν στον άλλο εργοδότη.

5.                  Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΙΚΑ-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ

 

 Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με ΙΚΑ


Αφορά ανέργους, ιδιωτικούς υπαλλήλους μερικώς ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

 

Έντυπα:

1.                  πεύθυνη δήλωση μερικώς ασφαλισμένων Υ που αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους μερικής απασχόλησης, ανέργους και συνταξιούχους.

2.                  Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν δική τους υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνουν την ιδιότητά τους και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα για τις επιπρόσθετες αποδοχές τους από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

3.                  Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΙΚΑ-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ

4.                  Αποδεικτικό αριθμού μητρώου ΤΣΑΥ όσοι είναι ιατροί και ΤΣΜΕΔΕ όσοι είναι μηχανικοί.

 Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρώνονται με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών:


 

Οι επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν ως κύρια δραστηριότητα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, σύμφωνα με το Ν. 4331/2015 άρθρο 46.

 

Οι επιτηδευματίες με άλλη, από «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» κύρια δραστηριότητα, και με δευτερεύουσα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» μπορούν να πληρωθούν και με έκδοση ΤΠΥ (Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών) εφόσον διαθέτουν το απαραίτητο ΚΑΔ.

 

Έντυπα:

1.                  Αποδεικτικό της εφορίας με δευτερεύουσα δραστηριότητα «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης»

2.                  Σας επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτής ο οποίος μετέχει σε οποιαδήποτε είδους εταιρεία είναι υποχρεωμένος να εκδώσει ΤΠΥ στο προσωπικό του ΑΦΜ με ΚΑΔ «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης».

 

 


Όλοι οι εκπαιδευτές θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν
________________________________________
1. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης σε έντυπη μορφή στον οποίο θα είναι πρώτοι δικαιούχοι.


 

 

 

Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ  1ης Εξεταστικής Περιόδου 2016

Για το Πρακτικό Μέρος κάντε κλικ εδώ

Για το Θεωρητικό Μέρος κάντε κλικ εδώ

 

 

Οι συμμετέχοντες στην 1η εξεταστική Περίοδο 2016

 για να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων μπορούν επίσης να επισκέπτονται τον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/search-results-certification-exam-training-period

Στους επιτυχόντες και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό), θα χορηγηθεί το Δίπλωμα ή Πτυχίο, μετά την ανακοίνωση από τον Οργανισμό της κατάστασης των δικαιούχων Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 και Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, αντίστοιχα.

Μετά την ως άνω ανακοίνωση ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να χορηγεί στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους«Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου, στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων. Η εν λόγω Βεβαίωση Πιστοποίησης χορηγείται και μετά την έκδοση και χορήγηση του Διπλώματος ή Πτυχίου, με την υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφεται η ακριβής χρήση της Βεβαίωσης και η οποία συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής ανταποδοτικού τέλους.

Για το υπόδειγμα της αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. πατήστε
εδώ.

Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μπορεί να αποσταλεί στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία ή μέσω FAX στο 210 2709142.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 03.10.2016.

Θα ακολουθήσει άμεσα ανακοίνωση της κατάστασης των δικαιούχων Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 και Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3 και του χρόνου και τόπου παραλαβής των Διπλωμάτων και Πτυχίων από τους δικαιούχους.

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται όσοι πήραν ΒΕΚ από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και τον Μάιο του 2016 να τα επιστρέψουν για να αντικατασταθούν με τα ΒΕΚ νέου τύπου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

σχετικά με τους σπουδαστές στα ΔΙΕΚ
και την ιδιότητα του ανέργου

κάντε κλικ εδώ

 

 

 

Τα αρχεία των εκπαιδευτών μεταφέρθηκαν στη σελίδα:

 Εκπαιδευτές -> Νέα -Ανακοινώσεις

 

..........................................................................

 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν.

 

 

  ΜΗΝΥΜΑ    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ